رکورد تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال ۲۰۱۵ 

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه توماس گایست / برگردان: آرام نوبخت طبق گزارش «مأموریت همیاری سازمان ملل» برای افغانستان، سال گذشته شمار تلفات غیرنظامیِ جنگ

بیشتر بخوانید