«پُست مدرنیسم» و بازگشت «اَبَرروایت»

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت موج مدّ مبارزۀ اجتماعی در سرتاسر جهان، روشنفکران ضدّ مارکسیستی را که ادعا داشتند

بیشتر بخوانید

دربارۀ دیالکتیک و تضاد

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه طرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»: اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس

بیشتر بخوانید