کمونیسم اولیه: زندگی پیش از ظهور طبقه و ستم

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه سوسیالیست‌ها برای جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار مبارزه می‌کنند. در عوض اما اغلب به ما می‌گویند که چنین جامعه‌ای

بیشتر بخوانید

چرا «نتایج و چشم‌اندازها»ی تروتسکی را بخوانیم؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه مارک توماس/ترجمه: کیوان نوفرستی آیا طبقۀ کارگر می‌تواند در کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته و حتی زمانی که اکثریت جامعه را شکل نمی‌دهد

بیشتر بخوانید

سوسیالیسم، دولت و ملی‌سازی

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در نظر خیلی از مردم، سوسیالیسم بر حسب میزان مداخلۀ دولت در اقتصاد تعریف

بیشتر بخوانید

آن ‌چه کارگران از اعتصاب به دست می‌آورند

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبختبا عقب نشینی طبقۀ کارگر در چند دهۀ گذشته، این استدلال باب روز شده است

بیشتر بخوانید

مبارزۀ طبقاتی در جهان باستان

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت مادام که جامعه به طبقات تقسیم شده و در ید یک طبقۀ حاکم یا

بیشتر بخوانید

لنین، تروتسکی و انترناسیونالیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت وقتی انقلاب روسیه سال ۱۹۱۷ پیروز شد، برای لنین و تروتسکی و دیگران روشن

بیشتر بخوانید

سوسیالیست‌ها پیش از مارکس

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت ایدۀ جامعۀ سوسیالیستی، ایده‌ای قدیمی است؛ به قدمت خودِ جامعۀ طبقاتی. مادام که شاه

بیشتر بخوانید

اثبات عقاید مارکسیستی در عمل

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت در جلسه ای دربارۀ مارکسیسم، فردی سؤال کرد «از کجا می دانید که عقایدتان

بیشتر بخوانید

به نام سوسیالیسم، به کام حکومت های خودکامه

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت این که بگوییم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، سؤال دربارۀ چیستی و نوعِ این

بیشتر بخوانید

چرا کارگران باید رهبری را به دست بگیرند؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت یکی از مهم­ترین دعاوی مارکسیسم این است که کارگران قدرت تغییر جامعه را دارند.

بیشتر بخوانید