کشف امواج گرانشی: یک نقطۀ عطف علمی

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه براین داین / برگردان: آرام نوبختکشف مستقیم امواج گرانشی که آلبرت آینشتاین تقریباً یک صد سال قبل پیش­بینی کرده بود،

بیشتر بخوانید