گردهمایی اُلیگارش‌ها در هامبورگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه / برگردان: آرام نوبخت رویدادهای نشست همین هفتۀ «گروه بیست» در شهر هامبورگ آلمان، پرده از دو کشمکش

بیشتر بخوانید

تروتسکی و مبارزه علیه فاشیسم در آلمان

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه فیل میچیسن برگردان: آرام نوبخت  طبقۀ کارگر آلمان، با صدها هزار کارگر متشکل در میلیشیاهای کمونیستی و سوسیالیستی، یکی از

بیشتر بخوانید

جزوه: جنبش راست افراطی پگیدا در آلمان

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

آلمان: فقرای شاغل و «معجزۀ اشتغال» حکومت

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه دیتمار هنینگ برگردان: آرام نوبخت با وجود حماسه­سرایی های بی­پایان حکومت و رسانه ها بر سر به اصطلاح «معجرۀ اشتغال»

بیشتر بخوانید

شرکت های آلمان، به دنبال اشکال جدید استثمار در محیط کار

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه دیتمار هنینگ برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری نمایندگان حکومت، صنعت، مؤسسات اقتصادی و اتحادیه های کارگری، اخیراً با اشارۀ

بیشتر بخوانید