صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بری گری / برگردان: آرام نوبخت نشانه های فزاینده ای از پایان یافتن یک ربع قرنی به چشم می خورند

بیشتر بخوانید

اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کریستوف واندرایر / برگردان: آرام نوبختاواخر هفته، توده های کارگران یونان در یک اعتصاب عمومی گرد آمدند و ده ها

بیشتر بخوانید