روسیه و پرولتاریای جهانی

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه لئون تروتسکی (سپتامبر ۱۹۳۵) / برگردان: آرام نوبخت قطعنامه دربارۀ گزارش دیمیتروف پیرامون فاشیسم نهایتاً پیش روی ماست. این قطعنامه

بیشتر بخوانید