دیکتاتوری سرمایۀ مالی: یونان و اوکراین

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت در همان حال که یونان لبۀ پرتگاه ورشکستگی تلو تلو می خورد، مقامات اروپا مشغول

بیشتر بخوانید