دربارۀ دیالکتیک و تضاد

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه طرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»: اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس

بیشتر بخوانید