تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک کریس مارسدن/ترجمه: آرام نوبخت تصمیم اخیر نخست وزیر

بیشتر بخوانید

ترامپ دربارۀ پرچم سوزی: بحران دمکراسی امریکایی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه جوزف کیشور / برگردان: آرام نوبخت دونالد ترامپ روز ۲۰ ژانویه به عنوان رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا ادای سوگند

بیشتر بخوانید

تنها کارگران قادر به توقف جنگ هستند

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه مصاحبۀ «دیلی هرالد» لندن با لئون تروتسکیمارس ۱۹۳۹ برگردان: آرام نوبخت *** – آیا جنگ جهانی اجتناب ناپذیر است؟ اگر

بیشتر بخوانید

اصول دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا (۱۹۱۸)

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه تروتسکی برگردان: آرام نوبخت ما به عنوان مارکسیست ها، هرگز بُت پرستان دمکراسی صوری نبوده ایم. در جامعۀ طبقاتی، نهادهای

بیشتر بخوانید

بحثی دربارۀ آزادی و دمکراسی: مباحثات فیسبوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه مسأله این جاست که هرگز نمی توان با حذف بار طبقاتی «آزادی»، از «آزادی» به عنوان یک مفهوم انتزاعی و

بیشتر بخوانید