مبارزۀ ضدّ امپریالیستی، کلید رهایی است

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه مصاحبۀ متیو فوسا با لئون تروتسکی (سپتامبر ۱۹۳۸) برگردان: آرام نوبخت فوسا: به عقیدۀ شما تغییر و تحولات بعدی وضعیت

بیشتر بخوانید