دیدگاه مارکسیستی نسبت به دولت

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت اگرچه سابقۀ موضوع ضدّیت با قدرت دولتی به پیش از آنارشیسم برمی گردد، اما

بیشتر بخوانید