مارکسیسم، ماتریالیسم و هنر

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه روپرت اوشیا / برگردان: آرام نوبخت مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالیسم علمی تعریف می کند. این تعریف، مارکسیسم

بیشتر بخوانید